سلام نویسنده جدیدم

12:22 1400/06/21 | الینا

سلام نویسنده جدیدم،  تو اسمم ، عاطفه و الینا،  الینا صدام کنین . 

میراکولرم یعتی طرفدار میراکلسم ، مریکتی ام یعنی دوس دارم کت نوار و مرینت باهم باشن .

بای